ВАЖНО! Деклариране на новопостроени сгради – завършени до „груб строеж“
06 март 2024 11:13 Mobile watches 8278 прочита Mobile comments 0 коментара

Декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ

Декларацията по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подава за новопостроена сграда, завършена в „груб строеж“ и на самостоятелните обекти в нея, подлежаща на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Декларацията се подава в двумесечен срок от завършване на сградата в груб строеж от възложителя на строежа, който съгласно ЗУТ е: собственикът на имота; лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот; лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Подадените данни от един възложител ползват останалите възложители.

Декларираните сгради, построени до 63%, а именно сградите, за които е издаден Акт образец 14, няма да подлежат на облагане с данък, но пропускането на тяхното деклариране в срок ще бъде санкционирано. 

Необходими документи:

  • Декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ;

  •  Документ за собственост;

  • Скица на поземлен имот;

  •  Удостоверение за наследници /при наследство/

  •  Удостоверение за степен на завършеност;

  • Акт образец 14;

  • Обяснителна записка Част „Архитектура“;

  • Пълномощно /при необходимост/

  • Допълнително е прецизирана уредбата във връзка с възникването на данъчни задължения при изграждане на нови сгради и постройки. Така данъчното задължение ще възниква:

а. В 2-годишен срок от изграждане на сградата в груб строеж - установено от служители на общинска администрация с удостоверение по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ, когато в този срок сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване;

б. В 1-годишен срок от съставяне на Акт образец 15 - когато в този срок сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване; лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител (за строежите от пета категория) ще има задължение да предоставя екземпляр от съставения Акт образец 15 на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му;

0 коментара
Коментирай
ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар