Зорница Кралева
Проблем ли са за общините в Пиринско милионите финансови корекции по ОП "Региони в растеж"?! Мнението на специалиста Зорница Кралева, зам. кмет на община Благоевград
11 юли 2019 11:01 Mobile watches 5173 прочита Mobile comments 2 коментара

Министерството на регионалното развитие и благоустройството / МРРБ / калкулира милиони финансови корекции на общините в Пиринско, изпълнявали проекти по оперативна програма "Региони в растеж", финансирани с европейски средства. Корекциите са за допуснати формални неточности и пропуски при изпълнение на програмите.

Санкциите са за Петрич, Сандански, Банско и Разлог и община Благоевград. Част от корекциите вече се обжалват в съда и падат, това заявиха кметове от региона, други са силно притеснени, как ще се справят с изплащането им. Затова потърсихме мнението на специалиста Зарница Кралева, заместник кмет на община Благоевград, с ресор "Европейски проекти и програми". Говорейки за Благоевград, тя обясни какво означават тези финансови корекции и имат ли основание за притеснение кметовете по места.

"С изпълнението на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. от Община Благоевград се оказва трайно въздействие върху развитието на града, като се създават предпоставки за балансирано, функционално, естетическо и пространствено развитие, съчетаващо социално-икономическото и инфраструктурното развитие на Благоевград с актуалното му устройствено планиране. Чрез комбиниране на инвестиции в социална, образователна и културна инфраструктура, градска среда, интегриран градски транспорт и енергийна ефективност в административни и жилищни сгради се постига синергичен ефект по отношение на цялостното въздействие от реализация на проектите.

По всички проекти, които Община Благоевград изпълнява, се постигнаха напълно заложените резултати и индикатори към 31.12.2018 г. В случай на непостигането им, на община Благоевград щяха да бъдат наложени санкции върху целия договорен финансов ресурс от 44 млн. лв., одобрени чрез подписаното споразумение от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Кмета на община Благоевград по Инвестиционната програма на община Благоевград по приоритетна ос 1.

Налагането на финансови корекции най-често е свързано с допуснати формални пропуски при провеждането на обществените поръчки за избор на изпълнители по проектните дейности. Обществените поръчки на подлежат на предварителен контрол от УО на ОПРР. Процесът по налагането на корекции е динамичен и продължителен. Корекциите не означават, че се спира финансирането на проектите. Следва да се има предвид, че процедурата по налагане на финансови корекции е определена в Раздел III на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Размерът на финансовите корекции е определен в Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ и той е в границите от 5 до 100% от безвъзмездната финансова помощ. При определяне размера на финансовите корекции се отчита естеството и сериозността на нарушението, допуснато от бенефициента, и финансовото отражение, което то има или би могло да има върху средствата от ЕСИФ.

От съществено значение е фактът, че от определените за общината средства по Приоритетна ос 1 на ОПРР – около 44 млн. лв, в процеса на изпълнение на проектите има реализирани спестявания и към момента е наличен ресурс за договаряне в размер на 7 482 773, 55 лв. което от своя страна означава възможност за Община Благоевград да кандидатства с още проекти за финансиране по ОПРР 2014 – 2020 г., които в момента се подготвят и са част от резервния списък на инвестиционната програма.

Трябва да се има предвид, че без предоставените средства на българските общини от европейската солидарност трудно биха се реализирали мащабните проекти, които са изпълнени, изпълнявани и в момента и ще продължат да се изпълняват и в бъдеще от Община Благоевград.

Казаното от признатия в сферата на Европейските проекти Зарница Кралева важи и за останалите общини в региона, санкционирани с финансови корекции. Кметът на Сандански Кири Котев, заяви, че той вече обжалва наложените му корекции и част от тях са паднали в съда, предполага се, че такава, ще е практиката и в останалите общини, допуснали формални пропуски. Освен това се правят разговори и с МРРБ, за да се намери най-добрият начин общините да не са ощетени с тези финансови санкции.

П. Иванов

2 коментара
Коментирай
11.07.2019 13:07 | Минка
Пълна лъжа! Не само, че не падат корекциите в съда ами няма една отменена. Всички са потвърдени? Кого лъжете драги управници?
11.07.2019 13:40 | не разбрах
Прощавайте, но от този брилянтен образец на чиновническо нищоговорене изобщо не става ясно на каква точно стойност са наложените корекции по проекти на Община Благоевград, за какви "несъществени" нарушения са санкциите, при кои обществени поръчки и кои фирми са преборили конкуренцията почти по правилата, за да бъде постигнат този пореден "видим резултат".
Разбира се, аз не съм "специалист", нито заместник - кмет. Вероятно тази е причината за глупавите ми въпроси.
ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар